امروز :
ائمه اطهار

آموزش تعبیر خواب با قرآن


از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر انرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است بعوض هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن بعدد هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

اگر در شب اول دیده چنین مستفاد می شود که یک نعمتی که قبل از آن نبوده باوبرسد و شکرانه نعمت را بگوید.

اگر در شب دوم ماه خواب دیده شود  چنین مستفاد می شود که خواب بیننده بر امری مطلع شود که در خاطر نگذشته باشد و از ذالک الکتاب چنن میشود که حکمی نامکتوب باو برسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او باشد.

اگر در شب سوم  چنان مستفاد می شود که سه چیز متغاقب سه آیه دلالت برسیدن این سه چیز دارد.

اگر در شب چهارم  چنان مستفاد می شود که زنی مجدد یا مال عظیم بخانه خراب بیننده برسد یا از خانه چیزی و هدیه مرغوب باو برسد.

اگر در شب پنجم ماه دیده شود چنین مستفاد می شود که از اهل کتاب مثل نصاری و یهود نفعی به بینده خواب برسد و یاشاید بنوعی دیگر خوشحالی برسد.

اگر در شب ششم ماه دیده شود چنین مستفاد می شود که چیزی ناخوش بصاحب خواب برسد که صاحب دولت از عظمت افتاده باشد یا از نفعی یا اندک ازردگی مبتلا شده.

اگر در شب هفتم ماه دیده باشد  چنین مستفاد می شود که کاری از کارهای خود را بجمعی فرماید و بعضی از ایشان سعی کنند باعث رفعت ایشان باشد و بعضی دیگر تقصیر کنند که از نظر خواب بیننده بیفتد.

اگر در شب هشتم ماه دیده باشد  چنین مستفاد می شود که میان خواب بیننده و شخصی دیگر کدورت و دعوایی بوده باشد بحاکم و قاضی و امثال اینطایفه عرض شود و حق معلوم شود که بطریق خواب بیننده است.

اگر در شب نهم ماه دیده شود  چنین مستفاده می شود که دو نفر جهه قطع معامله نزد بیننده خواب برسد.

اگر در شب دهم ماه دیده شود  چنان مستفاد می شود که از بیننده خواب خیری و عمل صالحی در وجود آید که در دنیا و آخرت نفعی باو برسد.

اگر در شب یازدهم ماه دیده شود چنین مستفاد می شود کاری پیش خواب بیننده اید که در نظر خلق مشکل باشد و چون صبر کند موجب نیکنامی و راحت ایام عمر او باشد.

اگر در شب دوازدهم ماه دیده شود عزیزی مثل فرزند و امثال ان از او دور افتد و عاقبت آن دور افتاده نجیر باشد و بیننده خواب را از آن کدورتی رسد و عاقبت او بسیار خوب می باشد

اگر در شب سیزدهم باشد چنین مستفاد می شود که چیزیکه باعث ملال خاطر باشد بخواب بیننده برسد.

اگر در شب چهاردهم ماه دیده شود چنان مستفاد می شود که کسی دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او برسد.

اگر در شب پانزدهم ماه دیده شود چنین مستفاد می شود که شخصی با خواب بیننده بیحساب گفتگوی باطل کند و بجائی نرسد و کار بیننده خواب خوب شود.

اگر در شب شانزدهم ماه دیده شود چنین مستفاد که خواب بیننده را حالتب غیر حالت اول که داشت روی دهد و از جانب شخص خوبی و بزرگی بعظمت رسد در هر باب.

اگر در شب هفدهم ماه دیده شود چنین مفهوم می شود که امریکه موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و باعث حزن و اندوه او باشد ظاهر شود و عاقبت بخیر باشد خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند.

اگر در شب هجدهم ماه دیده شود چنان مستفاد که منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف بیننده خواب دراید یا در ماه قبل خیری غلط به او رسیده و حالا آن خیر ظاهر می شود.

اگر در شب نوزدهم ماه دیده شود چنین مستفاده می شود که رسولی از جانب بزرگی در نزد خواب بیننده اید و خبرهای دلپسند و خاطر خواه باو برسد.

اگر در شب بیستم ماه دیده شود  چنان مستفاد می شود که حجت و برهان وی ثل عصای موسی(ع) و ید بیضا در تحت تصرف بیننده خواب دراید بدین طریق واقعه خود را قیاس نماید.

اگر در شب بیست و یکم ماه دیده شود چنان مستفاد می شود که کسیکه با بیننده خواب در خشم بود خشم برطرف کند بدین نوع مطلب خود را قیاس کند.

اگر در شب بیست و دوم ماه بود  چنین مستفاد می شود که خواب بیننده را قضیه روی دهد که موجب ملال خاطر او باشد و هرچند سعی کند از آن خلاص نشود.

اگر در شب بیست و سوم ماه دیده شود  چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را خیر و و خوبی از جانب بزرگی که او باور نکند یا نصیحتی بکسی کند و ان کس باور نکند.

اگر در شب بیست و چهارم ماه دیده شود چنان مستفاد می شود که بیننده خواب را با شخصی دعوایی و خصومتی پیش آید که خصمش بروی غالب آید یا بیننده خواب بدو حجت اردو غالب گردد.

اگر در شب بیست و پنجم ماه دیده می شود  چنین مستفاد می شود که مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته ببیند.

اگر در شب بیست و ششم ماه دیده شود  چنین مستفاد می شود که شخص بسیار خوب و معقولی در مقام نصیحت و موعظه آن شخص درآید تا خواب بیننده بجواب سوال نجسم خود غالب گردد و شاد شود.

اگر در شب بیست و هفتم ماه دیده شود  چنان مستفاد می شود که جاسوس خیری باین کس رساند و این کس درصد تفحص این خبر شود که راست شود.

اگر در شب بیست و هشتم ماه دیده شود که مهمی پیش بیننده خواب آید که آن شخص مجیر باشد در اقدام آن و تدبیر او حکمی نباشد هر چند کلام بیشتر کند و سعی نماید قبول ننهد.

اگر در شب بیست و نهم ماه دیده شود  چنان مستفاده میشود که بیننده خواب مامور می شود باصلاح جمعی اگر با ایشان جنگ کند ظفر یابد و همه احوالات او شاید نیک باشد.

واگر در شب سی ام ماه دیده شود  چنان مستفاد شود که بیننده خواب را امری پیش آید که جماعتی خواهند که او را امر گردانند و او سخن ایشان را گوش ندهد و سخن گوش نکردن او صواب باشد.

 

آرشیو مطالب
ایسنگاه صلواتی
چقدر حاضری برای امام زمان(عج)صلوات بفرستی؟

ایستگاه صلواتی ما

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

بازدید های جهانی وبلاگ ما

مترجم سایت

translator of site

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات